HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẦM NON NAM SƠN, NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Chín 30, 2017 4:44 chiều

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai trong hoạt động nhà trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/02/ 1998 của Ban Tổ chức Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan;

Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT  ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

Căn cứ công văn số 185/PGD&ĐT  ngày 11/9/2017 của Phòng GD&ĐT- huyện Nam Trực về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018;

Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo Nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Hôm nay ngày 30/9/2017 Trường Mầm non Nam Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức nhằm phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học trong đơn vị