LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 2 tháng 5 năm 2019 đến ngày 5 tháng 5 năm 2019

Tháng Năm 2, 2019 7:40 sáng

                                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                       Từ ngày 2 tháng 5 năm 2019 đến ngày 5 tháng 5 năm 2019

Ngày Nội dung công việc  Người thực hiện
Thứ 5

Ngày 2/5

 

–  Làm việc tại  đơn vị, làm sổ nuôi trong  ngày– Duyệt Kế hoạch tháng 5 /2019Chuẩn bị báo cảo duyệt kế hoạch năm học 2019-2020 – Đ/c Nguyễn Thị Vân

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

Thứ 6

Ngày 3/5

 

–  Làm việc tại đơn vị, làm sổ nuôi trong  ngày– Họp Hội đồng thống nhất chương trình theo Công văn xây dựng thư viện thân thiện – Đ/c Nguyễn Thị Vân

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

Thứ 7

Ngày 4/5

 

–  Làm việc tại  đơn vị– Tham mưu xây dựng khu vui chơi của bé – Đ/c Hoàng Thị Dung

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

 

Chủ nhật

Ngày 5/5

 

             Lao động VSMT – TTHĐSP

                                                                                                                       Hiệu trưởng

                                                                                                                           ( Đã ký)

                                                                                                                           Hoàng Thị Dung