Lịch công tác tuần từ 2/7 đến 7/7/2018

Tháng Bảy 1, 2018 1:55 chiều

Lịch công tác tuần từ 2/7 đến 7/7/2018

Ngày Sáng + Chiều Ban giám hiệu trực
 Thứ 2

 

– Làm việc tại cơ quan

– K iểm tra CSVC trong hè  

  – Đ/c Hoàng Thị Dung
 Thứ 3 – Làm việc tại cơ quan

– Xây dựng thực đơn tuần 3

– Đ/c Nguyễn Thị Vân
Thứ 4 –  Làm việc tại cơ quan

– Kiểm tra bếp nuôi

+  K iểm tra Cơ sở vật chất nhà trường

– Đ/c Hoàng Thị Dung 
Thứ 5  –  Làm việc tại cơ quan

– Xây dựng thực đơn cho trẻ tuần 4

 

 – Đ/c Nguyễn Thị Vân

 Thứ 6

 

–  Làm việc tại cơ quan

– Kiểm tra bếp nuôi

+ Tờ trình xây dựng Cơ sở vật chất nhà trường

– Đ/c Hoàng Thị Dung 
Thứ 7 – Làm việc tại cơ quan

– Tổng hợp trẻ đến trường học hè

–  Đ/c Nguyễn Thị Vân