Lịch công tác tuần từ 25/6 đến 30/6/2018

Tháng Bảy 1, 2018 1:50 chiều

Lịch công tác tuần từ 25/6 đến 30/6/2018

Ngày Sáng + Chiều Ban giám hiệu trực
 Thứ 2  – Làm việc tại cơ quan– K iểm tra CSVC trong hè     – Đ/c Hoàng Thị Dung
 Thứ 3 – Làm việc tại cơ quan– Xây dựng thực đơn tuần 3 – Đ/c Nguyễn Thị Vân
Thứ 4 –  Làm việc tại cơ quan– Kiểm tra bếp nuôi

+  K iểm tra Cơ sở vật chất nhà trường

– Đ/c Hoàng Thị Dung 
Thứ 5  –  Làm việc tại cơ quan– Xây dựng thực đơn cho trẻ tuần 4  – Đ/c Nguyễn Thị Vân
 Thứ 6  –  Làm việc tại cơ quan– Kiểm tra bếp nuôi

+ Tờ trình xây dựng Cơ sở vật chất nhà trường

– Đ/c Hoàng Thị Dung 
Thứ 7 – Làm việc tại cơ quan– Tổng hợp trẻ đến trường học hè –  Đ/c Nguyễn Thị Vân