Ý nghĩa sâu sắc của ngày 19/8/1945

Ý nghĩa sâu sắc của ngày 19/8/1945 Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân…