KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2017   Căn cứ Kế hoạch số110/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch hoạt động hè năm 2017. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -…